INFO

Bedmintonový klub Šamorín a Šamorínske bedmintonové centrum žiadajú všetkých bedmintonistov, sympatizantov a známych o podporu poukázaním 2% z dane.

Občianske združenie Bedmintonový klub Šamorín bude môcť (vzhľadom na dátum založenia 09/2015) priamo prijímať takúto podporu až od roku 2017. Tento rok je preto využitá možnosť nepriamej podpory cez iné občianske združenie, ktoré nám obdržané peniaze prevedie späť formou dotácie na činnosť:

NÁZOV: Slovenský zväz bedmintonu
PRÁVNA FORMA: Občianské združenie
IČO: 30811546
ADRESA: Slovenská 19, 08001 Prešov

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI


POSTUP KROKOV

A. POSTUP PRE ZAMESTNANCOV, ktorí žiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V žiadosti (TLAČIVO č.1) musí byť na druhej strane v bode VII. vyznačené krížikom (x) požiadanie zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia bude neskôr možné zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať).

 2. Zaobstarajte si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vyhlásenie (TLAČIVO č.2) musí byť NOVÉ pre rok 2016 aby v ňom bolo možné zaznačiť súhlas so zaslaním identifikácie osoby poukazujúcej sumu!

 3. Vyplňte Vyhlásenie. Na začiatku tlačiva vyplňte svoje údaje. V kolónke Rok (vpravo hore) musí byť uvedený rok 2015. Na konci prvého oddielu uveďte vypočítanú výšku sumy a dátum zaplatenia dane – oba údaje vypočítané / zistené z Potvrdenia o zaplatení dane (prvý bod tohto postupu).
  Ak nie je použité predvyplnené tlačivo tak tiež vyplňte v kolónkach 15-21 údaje o prijímateľovi (uvedené vyššie na tejto stránke) a na konci druhého oddielu vyznačte krížikom (x) súhlas so zaslaním identifikačných údajov odosielateľa (meno, priezvisko a adresa) vybranému prijímateľovi.

 4. Vytvorte si papierovú kópiu Vyhlásenia a do 30.04.2016 doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska originály oboch tlačív (Potvrdenie a Vyhlásenie). Pri ich podávaní na úrade si dajte na kópiu Vyhlásenia potvrdiť prevzatie originálu.
  V prípade že nie je podanie vykonané osobne tak na okraj kópie napíšte dátum podania a identifikáciu daňového úradu.

 5. Kópiu Vyhlásenia doručte predsedovi Bedmintonového klubu Šamorín (Roland Bielčik) niektorým z nasledovných spôsobov:
  • doručením v zalepenej obálke na recepciu centra: Bratislavská 35A, 93101 Šamorín
  • zaslaním alebo vhodením do schránky na adresu: Vodárenská 21A, 93101 Šamorín
  • osobne (tel. 0905 857064)

B. POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Vypočítajte si z Vami platenej dane 2% (to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať).

 2. Zaobstarajte si formulár Daňového priznania podľa typu fyzickej osoby:
  • Fyzické osoby TYP A ... (TLAČIVO č.3)
  • Fyzické osoby TYP B ... (TLAČIVO č.4)
  Použite NOVÉ tlačivá pre rok 2016 aby v nich bolo možné zaznačiť súhlas so zaslaním identifikácie osoby poukazujúcej sumu!
  Tlačivo vyplňte. Ak nie je použité predvyplnené tlačivo tak tiež vyplňte v príslušnej sekcii údaje o prijímateľovi (uvedené vyššie na tejto stránke) a na konci tejto sekcie vyznačte krížikom (x) súhlas so zaslaním identifikačných údajov odosielateľa (meno, priezvisko a adresa) vybranému prijímateľovi.
  Umiestnenie sekcie s údajmi o prijímateľovi podľa typu fyzickej osoby (tlačiva ):
  • Fyzické osoby TYP A (TLAČIVO č.3) ... strana 5 / VIII. oddiel
  • Fyzické osoby TYP B (TLAČIVO č.4) ... strana 10 / XII. oddiel

 3. Vytvorte si papierovú kópiu strany daňového priznania, na ktorej sú uvedené suma a prijímateľ.

 4. Nezabudnite daňové priznanie podpísať ak ho podávate ručne.

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie na Váš daňový úrad doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016). Pri jeho osobnom podávaní na úrade si dajte na vytvorenú kópiu príslušnej strany tlačiva potvrdiť prevzatie originálu. V prípade že nie je podanie vykonané osobne tak na okraj kópie napíšte dátum podania a identifikáciu daňového úradu.
  Nezabudnite v termíne podania aj zaplatiť daň z príjmov.

 6. Skopírovanú stranu daňového priznania doručte predsedovi Bedmintonového klubu Šamorín (Roland Bielčik) niektorým z nasledovných spôsobov:
  • doručením v zalepenej obálke na recepciu centra: Bratislavská 35A, 93101 Šamorín
  • zaslaním alebo vhodením do schránky na adresu: Vodárenská 21A, 93101 Šamorín
  • osobne (tel. 0905 857064)

C. POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

 1. Vypočítajte si z Vami platenej dane z príjmov právnickej osoby sumu, ktorú poukážete v prospech nášho prijímateľa. Maximom je 1% a minimom 8 EUR.

 2. Zaobstarajte si formulár Daňového priznania (TLAČIVO č.5).
  Použite NOVÉ tlačivo pre rok 2016 aby v ňom bolo možné zaznačiť súhlas so zaslaním identifikácie firmy poukazujúcej sumu!
  Tlačivo vyplňte. Ak nie je použité predvyplnené tlačivo tak tiež vyplňte v príslušnej sekcii (strana 9 / IV. časť) údaje o prijímateľovi (uvedené vyššie na tejto stránke) a na začiatku tejto sekcie vyznačte krížikom (x) súhlas so zaslaním identifikačných údajov odosielateľa (názov a sídlo) vybranému prijímateľovi.

 3. Vytvorte si papierovú kópiu strany daňového priznania, na ktorej sú uvedené suma a prijímateľ.

 4. Nezabudnite daňové priznanie podpísať ak ho podávate ručne.

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie na Váš daňový úrad doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016). Pri jeho osobnom podávaní na úrade si dajte na vytvorenú kópiu príslušnej strany tlačiva potvrdiť prevzatie originálu. V prípade že nie je podanie vykonané osobne tak na okraj kópie napíšte dátum podania a identifikáciu daňového úradu.
  Nezabudnite v termíne podania aj zaplatiť daň z príjmov.

 6. Skopírovanú stranu daňového priznania doručte predsedovi Bedmintonového klubu Šamorín (Roland Bielčik) niektorým z nasledovných spôsobov:
  • doručením v zalepenej obálke na recepciu centra: Bratislavská 35A, 93101 Šamorín
  • zaslaním alebo vhodením do schránky na adresu: Vodárenská 21A, 93101 Šamorín
  • osobne (tel. 0905 857064)

TLAČIVÁ

Použite iba nové tlačivá (pre rok 2016):
 1. ŽIADOSŤ o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 2. VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľný formulár)
  +
  klasické needitovateľné tlačivo

 3. Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

 4. Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

 5. Daňové priznanie právnických osôb


DAŇOVÝ ÚRAD

Doklady sa podávajú na daňovom úrade podľa bydliska osoby resp. sídla firmy.
Adresu príslušného úradu možno vyhladať tu:
Zistenie miestnej príslušnosti k úradu


DÔLEŽITÉ TERMÍNY

15.2.2016 - posledný termín pre požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

31.3.2016 - posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami

30.4.2016 - posledný termín na podanie Vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (na daňový úrad sa okrem Vyhlásenia podáva aj Potvrdenie o zaplatení dane)


POZNÁMKY

3% namiesto 2% môžu odviesť zamestnanci a fyzické osoby v prípade že v roku 2015 odpracovali pre niektoré občianske združenie minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a spolu s ostatnými dokladmi podajú o tom vyhlásenie danej organizácie.

2% namiesto 1% môže odviesť právnická osoba v prípade že v roku 2015 darovala minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

90 dní má daňový úrad na prevedenie sumy poukázanej prijímateľovi (po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok).

Súhlas so zaslaním identifikačných údajov odosielateľa vybranému prijímateľovi je novinka platná len od roku 2016 a na využitie tejto novinky nie je preto možné použiť tlačivá pre rok 2015 a staršie. V prípade súhlasu daňový úrad prijímateľovi neoznamuje sumu ale oznamuje iba meno, priezvisko a adresu zamestnanca / fyzickej osoby resp. názov a sídlo právnickej osoby.

Ochranu osobných údajov darcov zabezpečí klub tak, že doručené kópie tlačív ani žiadne údaje z nich nebudú predsedom klubu sprístupnené žiadnej inej osobe okrem dokladovania odvedenej sumy priamemu prijímateľovi.

Poukázané finančné prostriedky budú použité na zlepšenie tréningovo-športových a pretekárskych podmienok pre bedmintonovú komunitu v Šamoríne a okolí.

Informácie z tejto webstránky sú dostupné aj vo forme PDF tu:
Postup darovania 2%

Viac informácií o celom procese možno nájsť na stránke www.rozhodni.sk